За НАС

Асоцијацијата на студенти и информатичари – Скопје е асоцијација оформена од група на млади ентузијасти од областа на информатиката, без разлика на нивната националност, религија, пол, со цел извршување на активности од јавен интерес во согласност со граѓаните и државните тела во Република Македонија. Асоцијацијата на студенти и информатичари или на кратко АСИ е формирана на 10.03.2017 во Скопје, Република Македонија со единствена стратешка цел да се разменат искуствата и знаењето во пракса и да се дејствува од аспект на информатиката во формирањето на јавните ставови, да се промовира и да се охрабри понатамошното користење на информатиката, како и да се придонесе кон дигитализацијата и подобрувањето на легислативата во Македонија.

Нашата мисија е да се постигне и продлабочи соработката помеѓу студентите, студентските организации, организациите на ИТ експертите, информатичките комори, компаниите и јавните институции, во Република Македонија и надвор, за да се потпомогне развојот и дигитализацијата во нашата држава со цел да се обединат ИТ експертите за да се борат за своите права истовремено претставувајќи го генералниот прогрес во општеството. Освен тоа што информатичарите, оние кои се бават со компјутерски науки и младите интелектуалци треба  да обезбедат услови за подобра комуникација и напредок, тие треба да се стремат и кон свое лично надоградување.

“Association of Students and Informatics” – Skopje is an association established by free association of young enthusiasts in the field of informatics, regardless of their national, religious, gender and for the purpose of carrying out activities to represent common interests before the public, state bodies of the Republic of Macedonia and public opinion. The Association “Association of Students and Informatics” or ASI for short was formed on 10.03.2017 in Skopje, Republic of Macedonia with a single strategic goal Exchange of experiences and knowledge for practical action and impact of informatics in shaping public opinion, promotion and encouragement of informatics as well as contribution to digitalization and legislation in Macedonia

Our mission is to achieve and develop cooperation between students, student organizations, organizations of IT specialists, information chambers, companies and public institutions, both in the Republic of Macedonia and abroad, to help in the development and digitalization of our country in order to IT professionals to be united and to fight together for their rights, while representing the progress of society in general. In addition to providing conditions for better communication and advancement of informatics, computer scientists and young intellectuals should strive for improvement and their own upgrading.

Асоцијацијата на студенти и информатичари (АСИ) е асоцијација на професионални информатичари и студенти кои:

 • Промовираат информатички идеи и вредности во јавноста
 • Ги задоволуваат јавните интереси преку размена на знаење и искуства во областа на информатиката, професионалните вештини и вреднуваат соработка помеѓу асоцијации, комори и фондации на студенти и информатичари
 • Ги штитат и остваруваат правата на студентите и ИТ експертите
 • Разменуваат искуства и знаење во праксата и влијаат со помош на информатиката врз јавните ставови, остваруваат услови за информирање на граѓаните за целите на оваа асоцијација
 • Ги развиваат и задоволуваат културните потреби на студентите и ИТ експертите
 • Извршуваат рекреативни активности, неформална едукација, летни/зимски школи, академии, хуманитарни и останати корисни акции
 • Реализираат и развиваат соработка со студенти, студентски организации, организации на ИТ експерти, компании и јавни институции, во Република Македонија и надвор од границите
 • Промовираат технолошки развој и иновација, ги стимулираат младите професионално да се надградуваат
 • Ја заштитуваат околината и ја споделуваат информатиката во чиста средина

 

The “Association of Students and Informatics” (ASI) is the association of professional informatics and students who:

 • Promotion of informatics idea and values in front of the public
 • Satisfaction of common interests through exchange of knowledge and experiences about informatics, professional skills and values cooperation within associations, chambers associations and foundations of students and informatics
 • Protection and realization of the rights of students and IT specialists
 • Exchange of experiences and knowledge for practical action and influence of informatics in the formation of public opinion, creation of conditions for informing the citizens for the purposes of this association
 • Development and satisfaction of the cultural needs of students and IT specialists, sports
 • Recreational activities, non-formal education, summer / winter schools, academies, humanitarian, other useful activities
 • To realize and develop cooperation with students, student organizations, organizations of IT specialists, companies and public institutions, both in the Republic of Macedonia and abroad from its borders
 • Promotion of technological development and innovation, as well as stimulating young people to professionally upgrade
 • Protection of the environment and share of informatics in a clean environment